se-jesperne

Vedtægter for Jesper-foreningen

Foreningen af agtværdige borgere i Slagelse

§1

Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er : ”Jesper-foreningen”. Foreningens hjemstad er Slagelse Kommune. Foreningens adresse er formandens.

§2

Foreningens formål er:

At medvirke til at påskønne en kendt person, der med sit initiativ og sin væremåde, har medvirket til at gøre Slagelse kendt som en festlig og spændende by.

Hædersbevisningen gives for et initiativ der relaterer sig til Slagelse og Omegn.

Kandidaten skal før sin udnævnelse tilkendegive sin interesse for at deltage i, og videreføre ”Jesper-foreningens”  formålsparagraf, ved aktiv deltagelse i foreningens møder

At kåre den af foreningens medlemmer valgte person som 

”Årets Jesper” 

ved et arrangement i Slagelse by-midte, hvert år på aftalt dato.

At tildele 

”Årets Jesper” 

en statuette, en Bowler og et bodouirfarvet halstørklæde som tegn på hædersbevisningen.

At tilvejebringe økonomi for gennemførelse af den årlige kåring af 

Årets Jesper”. 

Det økonomiske grundlag kan baseres på støtte fra byens erhvervsliv, fonde eller offentlige tilskud. ”

Jesper-foreningens 

medlemmer finansierer alene sin egen mødeaktivitet.

§3

Medlemmer:

Alle nuværende og fremtidige personer, der udnævnes til ”Årets Jesper” er automatisk medlemmer af foreningen.

§4

Organisation:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling af holdes hvert år i løbet af årets 2 første kvartaler.

Bestyrelsen består af 3 personer, der vælges for en 2-årig periode. Ved forfald er bestyrelsen selvsupplerende indtil førstkommende generalforsamling.

Formanden vælges på den ordinære generalforsamling, tillige vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand/sekretær og kasserer.

Formanden kan normalt kun genvælges for i alt 3 på hinanden følgende eprioder.

Ved første valg er formanden og kassereren valgt for en 2-årig periode og næstformand/sekretær for en 1-årig periode.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og nedsætter de for formålsparagraffens gennemførelse nødvendige arbejdsudvalg.

Formanden indkalder til møder efter behov med mindst 14 dages varsel. Med mødeindkaldelsen skal følge en dagsorden for mødet. Der føres beslutningsprotokol, og beslutningsreferat udsendes af sekretæren til medlemmerne.

Formanden er forpligtet til at indkalde medlemmerne til mindst 1 møde for drøftelse af kandidater til ”

Årets Jespere

”. Medlemmer pålægges tavshedspligt om de fremførte kandidater.

Medlemmerne træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningens medlemmer er beslutningsdygtige, når mindst 1/3 af medlemmerne er til stede.

§5

Generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling indkaldes ved mail eller brev til de aktive medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning – aflægges af formanden

Gennemgang af revideret regnskab – aflægges af kassereren

Budget for kommende regnskabsår.

Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår.

Indkomne forslag

Valg af formand og medlemmer til bestyrelsen jævnfør § 4

Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant for 1 år.

Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 5 medlemmer skriftligt fremsender ønske herom til bestyrelsen, vedlagt en motiveret dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse. Den ekstra ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

§6

Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stemmeafgivelse:

Der skal stemmes skriftligt såfremt 1 medlem fremsætter ønske herom.

§7

Tegningsforhold:

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen meddeler kasseren sædvanlige fuldmagter.

§8

Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Reviderede regnskab skal udsendes samtidig med indkaldelse til ordinære generalforsamling.

§9

Kontingent:

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for det følgende kalenderår. Den ny 

Jesper” 

betaler først kontingent for kalenderåret efter sin kåring.

§10

Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at motiveret forslag til pågældende vedtægtsændring har været medsendt indkaldelse til den pågældende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves almindeligt flertal, uanset fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§11

Udmeldelse:

Ved udmeldelse af foreningen refunderes indbetalt kontingent ikke.

§12

Opløsning:

Beslutning om foreningens opløsning og nedlæggelse kan træffes på en ordinær generalforsamling under forudsætning af, at forslaget om opløsning og nedlæggelse har været opført som begrundet forslag på en udsendt indkaldelse/dagsorden.

For vedtagelse af opløsning og nedlæggelse af foreningen kræves at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for. Opnås dette ikke, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med opløsning og nedlæggelse som eneste punkt på dagsordenen, hvorefter nedlæggelse og opløsning kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved ophævelse af foreningen overgår dens formue til kulturelle formål.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling. Underskrevet og bekræftet af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.